ประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา “Covestro Innovation Design Contest 2019”

ประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา "Covestro Innovation Design Contest 2019"

โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา “Covestro Innovation Design Contest 2019” ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมโคเวสโตรเอเชียแปซิฟิก ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการศึกษาของเด็กในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของโคเวสโตรในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nation Sustainable Development Goals) โดยเริ่มจากการพัฒนาการศึกษาที่จะเป็นรากฐานสำคัญ อันจะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

คุณสมบัติผู้สมัคร
สมัครเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาในสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 25 ปีนับจากวันปิดรับสมัคร (16 กันยายน 2562)

 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษาที่เห็นรูปถ่ายชัดเจน จำนวน 1 ชุด/คน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน
 • ใบสมัครเข้าร่วมการโครงการพร้อมกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนและชัดเจน (ผ่านช่องทางออนไลน์)
 • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.covestro.co.th/idc
 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน
 • อัพโหลดหลักฐานการสมัครและผลงานออกแบบที่จะส่งประกวด (ไฟล์ผลงานออกแบบจะต้องเป็นไฟล์ประเภท PDF และมีขนาดไม่เกิน 20 Mb)
 • รายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องประกอบไปด้วย
  • การนำเสนอประเด็นปัญหา (pain point) ที่พบเจอในการเรียนการสอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  • วิธีการแก้ปัญหา (solution)
  • แนวคิดการออกแบบ (design concept)
 • แบบร่าง Sketch ผลงาน พร้อมแนบ Reference แบบผลงานพร้อมลงสี โดยจะเป็นการวาดด้วยมือหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ พร้อมทั้งการอธิบายการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างครบถ้วน

หมายเหตุ

 • ผลงานที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่มีภาพ เนื้อหา และข้อความ ที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นเหม่หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ส่อไปในทางลามก อนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
 • ผลงานออกแบบที่ส่งเข้าประกวดจะถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด โดยทางบริษัทฯ สามารถนำมาแก้ไข เพิ่มเติม จัดทำซ้ำ และเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้สมัครสามารถเสนอชื่อโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่ต้องการนำนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนนี้ไปมอบให้

กำหนดการต่างๆ

 • 18 กรกฎาคม – 16 กันยายน 2562 เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
 • 27 กันยายน 2562  ประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย ผ่านทางเว็บไซต์ www.covestro.co.th/idc หรือเฟสบุ๊ก Covestro Thailand
 • 12 ตุลาคม 2562 ทีมที่เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Idea Camp
 • 25 ตุลาคม 2562 ทีมที่เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย จะต้องส่งผลงานพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากร่วม Idea Camp
 • 15 พฤศจิกายน 2562 ทีมที่เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย จะต้องนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยจะมีเวลานำเสนอผลงานทีมละไม่เกิน 10 นาที และตอบคำถามของคณะกรรมการทีมละ 5 นาที พร้อมประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลในวันเดียวกัน

หมายเหตุ ทีมที่ชนะเลิศอันดับ 1 จะมีโอกาสเดินทางเพื่อทัศนศึกษาดูงานช่วงเดือนธันวาคม 2562 โดยกำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของคณะผู้จัดโครงการ

รางวัลและทุนสนับสนุน

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 80,000 บาท และถ้วยรางวัล พร้อมทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมโคเวสโตรเอเชียแปซิฟิก ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท และถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท และถ้วยรางวัล
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 20,000 บาท และถ้วยรางวัล
 • 6 ทีมที่เข้ารอบสุดท้าย จะได้รับประกาศนียบัตรจาก บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อสอบถาม

 • ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 096-963-9498 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • อีเมลล์ covestroidc@gmail.com

ที่มา : เว็บไซต์ Contest War