ขอเชิญผู้สนใจเสนอโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ขอเชิญผู้สนใจเสนอโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ขอเชิญชวนกลุ่มบุคคล ชุมชน และองค์กรทั่วประเทศ เสนอโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ หากท่านมีแนวคิดและสนใจนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร/ชุมชน/พื้นที่ ที่จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ ให้ทันต่อยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://llln.me/gNejPqz

ที่มา : สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม Facebook Page