จิตวิทยาเชิงบวก…สู่การแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษา

จิตวิทยาเชิงบวก...สู่การแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษา

จะดีไหม…ถ้าครูมีเครื่องมือที่ทำให้เข้าใจในความแตกต่างของเด็กแต่ละคนได้มากขึ้น ออกแบบวิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้ รวมไปถึงการสร้างและขยายพื้นที่การทำงานร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชา “จิตวิทยาเชิงบวก…สู่การแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษา” เป็นหนึ่งใน 10 วิชา จากตลาดวิชาของก่อการครูปี 2 ที่ร่วมกับ Life Education (Thailand) นำโดยนายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ (สมิต) นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ แซ่อึ้ง (จูลี่) และทีมงาน ออกแบบการอบรมที่ใช้แนวคิดทฤษฎีด้านจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพให้กับ “ครู” ทั้งในระดับ “วิธีคิด (Mindset)” และ “ทักษะ (Skills)” ในการทำงานเพื่อนำไปสู่การจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการเชิงบวก และการสร้างและขยายพื้นที่การทำงานร่วมกับครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมเรียนรู้ได้ในเสาร์ที่ 21 – อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 62

สมัครเข้าร่วมได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfBCMiSOIfmuNj0lQ…/viewform

เปิดรับทั้งครูในโครงการก่อการครูและบุคคลทั่วไป จำนวน 50 คน

สิ้นสุดการรับสมัคร: วันพุธที่ 11 กันยายน 2562


จิตวิทยาเชิงบวก…สู่การแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษา เป็นวิชาที่จะเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการทำงานกับวัยรุ่น และครอบครัวด้วยกระบวนการเชิงบวก ซึ่งจะช่วยให้ผู้อบรม…

  • ได้เรียนรู้และเข้าใจทฤษฎี เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Applied Positive Psychology) ในการทำงานกับวัยรุ่นตามแนวทางวิชาชีวิต และบทเรียนในต่างประเทศ
  • มองเห็นจุดแข็งเชิงบวก (character strengths) ของเด็ก ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถพัฒนาเด็กแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รู้จักและเข้าใจการใช้อารมณ์เชิงบวก (Positive Emotions) 10 แบบ ที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในห้องเรียน
  • ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเพื่อการเสริมพลังครอบครัว (Family Empowerment) เพื่อดึงพลังครอบครัวเข้ามาเป็นต้นทุนในการสนับสนุน well being ของผู้เรียน
  • เกิดทักษะการนำกระบวนการเสริมพลังครอบครัว (Family Empowerment) และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวกับการเรียนรู้ของนักเรียน (Family Engagement in Education) เสริมศักยภาพให้ครู เกิดวิธีคิด (Mindset) และทักษะ (Skills) ในการทำงานกับวัยรุ่นเชิงบวก

แล้ววิชานี้จะทำให้ครูมองเด็กไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป…

#โครงการผู้นำแห่งอนาคต
#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
#LSEd
#ก่อการครู
#จิตวิทยาเชิงบวก
#PositivePsychology
#สุขร่วมสร้าง
#CollectiveHappiness
#CollectiveLeadership
#ครูบันดาลใจจุดไฟการเรียนรู้

ที่มา : ก่อการครู Facebook Page