ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน“ (อาสาคืนถิ่นรุ่น 4)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน“ (อาสาคืนถิ่นรุ่น 4)

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีใจอยากกลับบ้าน อยู่ภูมิลำเนาภาคอีสาน หรือมีความตั้งใจอยากตั้งถิ่นฐานที่ภาคอีสาน อายุระหว่าง 22 – 35 ปี ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน“ (อาสาคืนถิ่นรุ่น 4)

“โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน และ สถาบันการจัดการเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน มีความมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่ ที่มุ่งมั่นที่จะกลับไปทำงานในบ้านเกิดของตนเอง หรือมีความตั้งใจที่จะตั้งถิ่นฐานในภาคอีสาน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนยั่งยืน พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาสัมมาชีพที่ร่วมกับชุมชน เช่น การทำเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม การพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานทอ งานจักสาน หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆจากชุมชน เป็นต้น มีวาระการเป็นอาสาสมัครเต็มเวลา 9 เดือน ( มี.ค – พ.ย 63 )

ที่มา : อาสาคืนถิ่น Facebook Page