City & Community Innovation Challenge 2019

City & Community Innovation Challenge 2019

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดรับโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2562 (City & Community Innovation Challenge 2019)

เกี่ยวกับข่าว

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2562 (City & Community Innovation Challenge 2019) เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเปิดรับ ดังนี้

 1. นวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (Innovation for Disaster Risk Management)

  • การป้องกันและลดผลกระทบความเสี่ยงภัยพิบัติ
  • การเตรียมความพร้อมต่อการเผชิญภัยพิบัติ
  • การรับมือและตอบสนองต่อสถานการณ์
  • การบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
  • การฟื้นฟู (การซ่อมสร้าง หรือการฟื้นคืนวิถีชีวิต)
 2. นวัตกรรมบริการสาธารณะ (Public Service Innovation)

  • การใช้เทคโนโลยีพลเมืองในการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  • การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ
  • ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  • การเข้าถึงบริการสาธารณะ
  • การแก้ปัญหาต่างๆในเมืองและชุมชน
  • การสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชน
 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง (Enhancing Livelihoods of Vulnerable Groups)

  • การลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม
  • การเข้าถึงการบริการด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ
  • ความเท่าเทียมทางเพศ
  • นวัตกรรมสำหรับผู้พิการ
  • ความเท่าเทียมด้านการศึกษา
  • การจัดการระบบสุขภาพ
  • นวัตกรรมสำหรับผู้ด้อยโอกาส

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม

 • องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน

 • มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนที่จะได้รับ

 • เงินทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการ โครงการละไม่เกิน 1,500,000 บาท

วิธีการสมัคร

 • ดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการได้ที่ http://www.nia.or.th/CITY

 • กรอกข้อมูลโครงการและส่งมายัง สำนักงานฯ ทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์ social@nia.or.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ City & Community Innovation Challenge 2019

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2562