มช. เปิดคอร์สออนไลน์ เรียนฟรี! หลักสูตร “การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ (Graphic Design Crash Course)”

มช. เปิดคอร์สออนไลน์ เรียนฟรี! หลักสูตร "การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ (Graphic Design Crash Course)"

มช. เปิดคอร์สออนไลน์ เรียนฟรี! หลักสูตร “การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ (Graphic Design Crash Course)”

📍 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่ : https://thaimooc.org/courses/course-v1:CMU-MOOC+cmu012+2019_T2/about

📍 เกี่ยวกับรายวิชา

ปัจจุบันสื่อกราฟิกเพื่อการนำเสนอมีหลากหลายรูปแบบ แต่ในช่วงประมาณ 5 ปีที่ผ่านมานี้ อินโฟกราฟิกได้กลายเป็นสื่อที่ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะ ลักษณะเด่นของสื่ออินโฟกราฟิก ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม สะดุดตา และสามารถดึงดูดความสนใจ ของผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี

รวมทั้งความนิยมในการใช้สื่อประเภทอินโฟกราฟิก ในการเผยแพร่ข้อมูล เนื้อหาต่างๆ ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อโทรทัศน์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อออนไลน์ โซเชี่ยลมีเดีย เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล เนื้อหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้ทราบถึงภาพรวมของการออกแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอ ความหมาย องค์ประกอบและประโยชน์ของอินโฟกราฟิก ประเภทของอินโฟกราฟิก กระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิก การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อควรระวังในการออกแบบอินโฟกราฟิก โปรแกรมสำหรับการสร้างสื่อนำเสนออินโฟกราฟิก

📍 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อเรียนจบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

  1. อธิบายความหมายของอินโฟกราฟิกได้
  2. อธิบายองค์ประกอบและประโยชน์ของอินโฟกราฟิกได้
  3. อธิบายประเภทและกระบวนการสร้างอินโฟกราฟิกได้
  4. อธิบายการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพได้
  5. สร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อนำเสนอได้

📍 คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้เรียนรายวิชานี้ ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจในของการกราฟิก ต้องการสร้างประเภทอินโฟกราฟิก เพื่อใช้ในการศึกษา การทำงาน หรือเพื่อการประกอบอาชีพ และควรเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

📍 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

เมื่อผู้เรียนได้คะแนนจากการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่าผ่านหลักสูตร การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ (Graphic Design Crash Course) รวมทั้งจะได้รับประกาศนียบัตรอิเลคทรอนิกส์ด้วยเมื่อผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ดังกล่าว

  1. คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
  2. คะแนนจากการทำภาพอินโฟกราฟิก

📍 ผู้สอนประจำรายวิชา

คุณวิชริ นิจบุญ
Mr. Wachira Nidboon
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
wachira.n@cmu.ac.th

คุณเด่นธนา เดชะประทุมวัน
Mr.Denthana Dechaprathumwan
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
denthana.dechap@cmu.ac.th

📍 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่ : https://thaimooc.org/courses/course-v1:CMU-MOOC+cmu012+2019_T2/about

ที่มา : H.I.P Facebook Page