หลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจชุมชน

หลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจชุมชน

ท่านใด สนใจทำกิจกรรม ให้เยาวชน เรียนรู้ชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างสนุก สุข สร้างสรรค์ สามารถโหลดอ่านได้ที่ลิงค์นี้ครับ https://drive.google.com/…/1eG8dVslsnLf9wAw6QZv8_hqPo…/view…

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการจัดประสบการณ์ให้ผู้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายด้านทักษะการแก้ปัญหา วิเคราะห์สังคม เข้าใจสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็นผู้มีบทบาทต่อการอยู่ร่วมและพัฒนาชุมชน โดยการศึกษาเรียนรู้บนฐานปัญหา(5ภาพปัญหา) ชุมชนในมิติสังคม ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ออกแบบกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ซึ่งให้ผู้เรียนได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาในชุมชน วางแผนภายในกลุ่ม วิเคราะห์สภาพปัญหา หาแนวทางการแก้ไข และนำเสนอแนวคิดผ่านการแสดงละครสะท้อนปัญหา ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสมานฉันท์ นำความรู้มาร่วมกันช่วยแก้ปัญหาสังคม ในบทบาทเยาวชนพลเมืองได้ในอนาคต

จัดทำโดย
นายธีระวุฒิ ศรีมังคละ
นางสาวกษมา ว่องไว
นางสาวกิติมา ทรายทอง
นางสาวธนิตา อัดโดดดร
นางสาวพัสราพร บุตรนอก
นายวรรณศักดิ์ ศรีคำภา
นางสาวอมรรัตน์ ขันถม
นางสาวศุภรัตน์ ยงยืน
นางสาวบุษราคัม บุญส่ง
นางสาววชิราพันธ์ อาจทวีกุล
นางสาวขวัญจิรา ดวงแก้ว

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายแสน Facilitator Facebook Page