CYD เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนศึกษาวิจัยระยะสั้นในประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน

CYD เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนศึกษาวิจัยระยะสั้นในประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว (CYD) เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนศึกษาวิจัยระยะสั้นในประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 3 ทุนวิจัย ทุนละ 100,000 บาท

โดยมีกระบวนการพิจารณาดังนี้

1. ผู้สนใจรับทุนกรอกรายละเอียดเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในรอบที่ 1 (ข้อมูลส่วนตัวและประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน) ได้ที่ : https://forms.gle/xkS2CGSUeYFzZ8n37 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

2. ทาง CYD จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอโครงร่างวิจัยจำนวน 3 ท่าน ทาง facebook page: ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน CYD และทางเราจะส่งอีเมลตอบกลับพร้อมแบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยตาม e-mail ที่ท่านได้ให้ไว้ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

3. ผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยนัดวันประชุมร่วมกับ CYD เพื่อพัฒนาโครงร่างงานวิจัยร่วมกัน

4. ผู้ได้รับทุนลงนามในสัญญารับทุนและเริ่มดำเนินการวิจัยตามแผนที่ระบุไว้ในโครงร่างวิจัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: cyd.educhula@gmail.com
และ inbox page: ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว (CYD) โทร. 02-2182620 ต่อ 206

ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน CYD Facebook Page