เสวนาพิเศษ “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรม”

เสวนาพิเศษ “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรม”

วันนี้มีข่าวกิจกรรมที่น่าสนใจจาก NIA มาบอกต่อค่ะ

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาพิเศษ UNIVERSITY SOCIAL INNOVATION SHOWCASES

หัวข้อเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรม”

3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30-12.00 น.

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการให้การศึกษา ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม รวมถึง บุกเบิก บูรณาการองค์ความรู้ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม และนำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน และด้วยพันธกิจนี้ มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึง มุมมองขององค์การทางการศึกษาต่อปัญหาสังคมและมิติในการพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรม

ผู้สนใจสามารถสแกน QR code ในภาพ เพื่อลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
หรือทาง www.innovationthailand.org/ite2019

INNOVATION THAILAND EXPO 2019 (ITE 2019)
3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์

ที่มา : NIA : National Innovation Agency, Thailand Facebook Page