โครงการเส้นทางสู่คนรุ่นใหม่หัวใจอาสา (U VOLUNTEER)

มูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับ มูลนิธิวายไอวาย กองทุนเวลาเพื่อสังคม และมูลนิธิหัวใจอาสา ดำเนินโครงการ…

โครงการเส้นทางสู่คนรุ่นใหม่หัวใจอาสา (U VOLUNTEER)

ขอเชิญเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่เป็น “นักศึกษาปีที่ 1 ในรั้วมหาวิทยาลัย” มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับ “พลเมืองอาสาเพื่อสังคม” เข้ารับกระบวนการเตรียมความพร้อม และได้รับความรู้ การฝึกฝนทักษะเบื้องต้นที่จำเป็น สำหรับการเป็นพลเมืองอาสาในด้านต่างๆสู่การลงมือทำจริง พร้อมเงินทุนสนับสนุน 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • รวมกลุ่มเพื่อน 10 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
  • ศึกษาระดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  • สามารถเข้าร่วมโปรแกรมการจัดอบรมได้ทุกหลักสูตร ดังนี้
    • หลักสูตร “เส้นทางสู่คนรุ่นใหม่หัวใจอาสา” วันที่ 29 – 31 มีนาคม 62
    • อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการพลเมืองอาสาเพื่อสังคม” วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 62
    • สรุปบทเรียนการปฏิบัติการพลเมืองอาสา วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 62

รับสมัคร : วันนี้ – 4 มีนาคม 2562
ใบสมัคร : bit.ly/U-Volunteer

สอบถามเพิ่มเติมโทร
1) คุณทัศนีญาฎา 0813982980
2) คุณวิเศษ 0816926653

ส่งใบสมัคร : u.volunteer2019@gmail.com
ประกาศผลวันที่ 11 มีนาคม 2562

*โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

โครงการเส้นทางสู่คนรุ่นใหม่หัวใจอาสา (U VOLUNTEER)