โครงการ Young ทำได้

โครงการ Young ทำได้

เพราะเราเชื่อมั่นว่าพลังของ เยาวชน คนรุ่นใหม่ เป็นพลังอันบริสุทธิ์ และมีศักยภาพมากในการก้าวข้ามขีดจำกัด ต่าง ๆ สู่การพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์

โครงการ “Young ทำได้” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมกันจัดทำข้อเสนอเพื่อสร้างสรรค์สังคม ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า “การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม” โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ (หลักสูตร) ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย จึงให้ความสำคัญในการเป็น เวทีแลกเปลี่ยน เสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและฝึกฝน ด้วยการเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ และการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านเครื่องมือวิธีการที่หลากหลาย

วัตถุประสงค์โครงการ

1) เพื่อให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ เข้าใจแนวคิด หลักการ ของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การมีข้อเสนอสู่การพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์

2) เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ สู่ข้อเสนอตามแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์

3) เพื่อสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรในกลุ่มเยาวชน ที่มาจากหลายภาคส่วนในการเรียนรู้และทำงานร่วมกันอย่างมีพลัง เพื่อพัฒนางาน ตนเอง และร่วมกันสร้างสรรค์สังคม

ระยะเวลาของโครงการ ประกอบด้วย 4 workshop ดังนี้

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563

คุณสมบัติของผู้สมัครในการได้รับการคัดเลือก

– เป็นกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีความสนใจในเรื่องของสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และต้องการพัฒนาไปสู่การเป็นข้อเสนอเพื่อสร้างสรรค์สังคม หรือเรียกอีกอย่างว่า “กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม”
– สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตลอดกระบวนการ ทั้ง 4 workshop (สถานที่จัดกิจกรรม : กรุงเทพฯ และ/หรือ ปริมณฑล)

เงื่อนไขการรับสมัครและการประกาศผล

– ส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ samatcha@nationalhealth.or.th ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562
– สช. จะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทาง www.samatcha.org และทางอีเมล์ของท่าน ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562
– ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดย สช. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ท่านโดยประหยัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของ สช. เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ครบตลอดกระบวนการทั้ง 4 workshop จะได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการฯ

Download Files

โครงการ Young ทำได้  ใบสมัคร

ที่มา : เว็บไซต์สมัชชาสุขภาพ