หน้าแรก

พื้นที่สําหรับคนที่ทํางานกับคนรุ่นใหม่ เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิธีการ ความรู้ รวมถึงเครื่องมือหลากหลาย และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ที่นําไปใช้และทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น Youth ของแต่ละกลุ่ม ทั้งในบริบทสถานศึกษา เช่น ในวิชาเรียนหรือกิจกรรมนอกหลักสูตร ในบริบทชุมชน และคนรุ่นใหม่ด้วยกันเอง เพื่อก่อให้เกิดคนรุ่นใหม่ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

เครื่องมือ

ข่าวสาร

ข้อมูล