youth

Fnf เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรกระบวนการ (Facilitation and Program Design)

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรกระบวนการ (Facilitation and Program Design) ในวันที่ …

ประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา “Covestro Innovation Design Contest 2019”

โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาส่งผล…

แนะนำ Mentimeter ตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ถ้ากำลังมองหาตัวช่วยให้เด็กๆกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ และแชร์ไอเดียได้อย่า…

1 2 3 4 7