ข่าวสาร

จิตวิทยาเชิงบวก…สู่การแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษา

จะดีไหม…ถ้าครูมีเครื่องมือที่ทำให้เข้าใจในความแตกต่างของเด็กแต่ละคนได้มากขึ้น ออกแบบวิธีการพัฒนาให้เหมาะ…

Fnf เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรกระบวนการ (Facilitation and Program Design)

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรกระบวนการ (Facilitation and Program Design) ในวันที่ …

ประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา “Covestro Innovation Design Contest 2019”

โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาส่งผล…

CYD เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนศึกษาวิจัยระยะสั้นในประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว (CYD) เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนศึกษาวิจัยระยะสั้นใน…

ขอเชิญผู้สนใจเสนอโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ขอเชิญชวนกลุ่มบุคคล ชุมชน และองค์กรทั่วประเทศ เสนอโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ หากท่านมีแนว…

1 2 3 4 5 6